Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie Garbary 15/6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000710746, NIP: 5252733897 oraz REGON: 369044856, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł (dalej zwana „Spółką”) za pośrednictwem Serwisu Internetowego funkcjonującego na stronie internetowej www.pierogarnie.eu (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Spółka jest podatnikiem czynnym podatku VAT od towarów i usług.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego korzystania z oferty Serwisu Internetowego jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Kontakt z Serwisem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres spizarnia@pierogarnie.com;
 • telefonicznie pod numerem telefonu 56 621 10 46;
 • pisemnie na adres: Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie Garbary 15/6.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.spizarnia.pierogarnie.com co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie internetowej www.spizarnia.pierogarnie.com oraz przed zawarciem Umowy.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Usługodawca

–  podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Internetowy, którym jest Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie Garbary 15/6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000710746, NIP: 5252733897 oraz REGON: 369044856, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.000,00 zł,

Użytkownik

–  każdy podmiot – 1) osoba fizyczna, 2) prawna bądź 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – korzystający z Serwisu Internetowego;

Klient

– 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2) osoba prawna; lub 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę;

Przedsiębiorca

– 1) osoba fizyczna; 2) osoba prawna; lub 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę;

Konsument

– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar

– produkt prezentowany za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego sprzedaż i dostawa może być przedmiotem Umowy; dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w Serwisie Internetowym w Opisie Towaru, który jest widoczny dla Użytkownika po otwarciu strony produktu;

Opis Towaru

– zwięzłe określenie parametrów i szczegółów Towaru o charakterze informacyjnym mające na celu przybliżenie Użytkownikowi charakterystyki Towaru;

Cena Towaru
 

– cena Towaru brutto, obowiązująca u Usługodawcy prezentowana w Serwisie Internetowym, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT, lecz nieuwzględniająca Kosztów Dostawy; 

Restauracja

– lokal gastronomiczny prowadzony przez Organizatora w Toruniu: Pierogarnia Stary Toruń – ul. Most Pauliński 2-10, 87-100 Toruń, w którym możliwy jest osobisty odbiór Towarów;

Zamówienie

– oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, których dotyczyć ma Umowa;

Koszt Dostawy

– dodatkowa opłata za realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez Dostawę Towaru na wskazany przez Klienta adres; Koszt Dostawy może być uzależniony od wartości dostarczanego Towaru; Koszt Dostawy jest uwidoczniony w Serwisie Internetowym w Podsumowaniu Zamówienia i może być sprawdzony przez Klienta przed złożeniem Zamówienia;

Rejestracja

– czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie i polegająca na dobrowolnym podaniu przez Użytkownika danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, wymagana do utworzenia Konta Klienta oraz korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego;

Konto Klienta

– oznaczony indywidualnym Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym utworzony po dokonanej przez Użytkownika Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień, zawierający historię składanych Zamówień i zawartych Umów, przebieg realizacji złożonych Zamówień, udostępniony Użytkownikowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Hasło

– ciąg znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych) ustalonych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym stanowiący wraz z adresem poczty elektronicznej stanowią dane niezbędne do logowania do Konta Klienta w Serwisie Internetowym, wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;

Trwały Nośnik

– oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Dni Robocze

– dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 ze zm.) lub określonych w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

Dostawa

– czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi na wskazany przez Klienta adres, Towaru zamówionego przez Klienta;

Dostawca

– oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towaru Klientom;

Regulamin

– niniejszy Regulamin;

Serwis Internetowy

– oznacza stronę internetową działającą pod adresem www.pierogarnie.eu, za pośrednictwem której Usługodawca zbiera od Klientów Zamówienia;

Umowa

– oznacza zawartą między Klientem a Usługodawcą umowę sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta oraz – w przypadku, gdy Klient wybierze taką opcję – Dostawy;

Numer Zamówienia

– ciąg znaków (liter, cyfr) identyfikujący konkretne Zamówienie;

Dział Obsługi Klienta

– punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt
z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze w godz. 09:00-17:00. Telefon: 56 621 10 46, adres poczty elektronicznej: spizarnia@pierogarnie.com;

Procedura Zamówienia (Podsumowanie Zamówienia)

– jeden z elementów serwisu www.pierogarnie.eu, który umożliwia złożenie Zamówienia (zawarcie Umowy) – poprzez postępowanie zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie;

Paczkomaty 24/7

– usługi „Paczkomaty 24/7” świadczone przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30- 552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395 polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek Paczkomatowych z wykorzystaniem Paczkomatu;

PayU S.A.
 

– PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, numer NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, w całości wpłaconym, oraz wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie Internetowym w celach prezentacji Towarów partnerów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie Garbary 15/6 i podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony Serwisu Internetowego to:
 • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz CSS,
 • włączona obsługa plików typu „cookies”,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista, 10 lub nowszy,
 1. Strona Serwisu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x769 pikseli.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Serwisu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego łączem internetowym, a także za trudności techniczne – w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem Internetowym – które leżą po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego, jednak zastrzega, iż możliwe jest pojawienie się błędów oraz problemów technicznych w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu Internetowego na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Internetowego Klient jest informowany po wejściu na stronę www.pierogarnie.eu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu umożliwienie poprawnego działania strony Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie przez Użytkownika mechanizmu „cookies” może wpłynąć negatywnie na korzystanie ze strony Serwisu Internetowego.
 7. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.pierogarnie.eu oraz w celu korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym powstrzymać się od ingerowania w korzystanie z Serwisu Internetowego przez innych Użytkowników, poprzez uniemożliwienie korzystania z niego, bądź ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu Internetowego.
 9. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników, Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca zastrzega, iż nigdy nie zwraca się do Użytkowników oraz Klientów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta Klienta.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dowolnych usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, które nie wymagają założenia Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym w postaci:
 • przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym;
 • utworzenia Konta Klienta;
 • skorzystania z formularza kontaktowego.
 1. Usługi wskazane w ust. 3 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu Internetowego.
 4. Utworzenie Konta Klienta umożliwia zapisanie danych kontaktowych do Zamówienia, szybkie pobranie do Zamówienia danych kontaktowych, dostęp do historii Zamówień oraz możliwość zapisania dodatkowych informacji, a także wykorzystywanie ich do przyszłych Zamówień składanych w Serwisie Internetowym. Bliższe informacje dotyczące informacji gromadzonych i zapisywanych na Koncie Klienta są dostępne w Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, bądź przesyłając Usługodawcy wiadomość na adres poczty elektronicznej spizarnia@pierogarnie.com.
 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub podejmowaniem innych działań zmierzających do uzyskania dostępu do zasobów, do których Użytkownik nie ma uprawnień.
 7. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 8. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie Internetowym wiadomości do Usługodawcy.
 9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

 

 1. REJESTRACJA

 

 1. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym odbywa się poprzez „Konto Klienta” dla Klientów je posiadających lub w trybie „gość”, bez zakładania „Konta Klienta”.
 2. Użytkownik w celu założenia „Konta Klienta” obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Założenie „Konta Klienta” następuje:
  1. poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym po kliknięciu w przycisk „Rejestracja”, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”;
  2. w trakcie dokonywania przez Klienta Zamówienia po kliknięciu przycisku „Wyślij zamówienie”, a następnie kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” następuje przekierowanie do formularza rejestracyjnego, który należy uzupełnić i wysłać Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.
 4. Podczas Rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, ulicę numer domu i mieszkania i numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo Użytkownik podaje login oraz hasło wraz z powtórzeniem hasła, a także zaznacza rubrykę, iż jest on firmą lub instytucją. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta, w zakładce „Moje konto” w Serwisie Internetowym lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 5. W trakcie zakładania Konta Klienta Użytkownik obowiązany jest wpisać ciąg cyfr i liter widniejących na pojawiającym się obrazie graficznym (tzw. obrazek zabezpieczający). Jest to zabezpieczenie przed mechanizmami zakładającymi automatycznie konta na Stronie Internetowej.
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik obowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania Hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Hasła osobom trzecim.
 9. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz do historii swoich Zamówień;
  1. śledzenia stanu swoich Zamówień;
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  3. otrzymywania informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  4. zamówienia Towaru;
  5. zmiany swojego Hasła lub Loginu;
  6. zmiany swoich danych;
  7. usunięcia swojego konta.
 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownik, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownik, podany w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdza fakt zapoznania się przez Użytkownik z Polityką Prywatności.
 2. Wyrażenie przez Użytkownik zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownik na Trwałym Nośniku. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
 4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia można realizować po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym do swojego Konta Klienta poprzez podanie Loginu oraz Hasła.

 

 1. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie przez danych Towaru możliwe jest tylko spośród produktów aktualnie prezentowych w Serwisie Internetowym. Usługodawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Towary prezentowane w Serwisie Internetowym były dostępne.
 2. Jeśli Towar, bądź Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne w momencie realizacji Zamówienia Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wraz ze wskazaniem przewidywanej daty dostępności Towaru, bądź Towarów oraz, o ile będzie to możliwe, zaoferuje Klientowi Towar, bądź Towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towaru, bądź Towarów zamówionych przez Klienta.
 3. Usługodawca informuje, iż niektóre spośród Towarów prezentowanych w Serwisie Internetowym stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287). Należą do nich następujące kategorie Towarów:
 • Piecuchy – pierogi pieczone,
 • Lepiochy – pierogi z wody brane,
 • Przetwory,
 • Przetwory z owoców,
 • Smarowidła
 • Popitki
 • Sosy,
 • Zupy i dania gotowe,
 • Swojskie specjały z wędzarni,
 • Makaron świeży,
 • Koszyk grillowy,
 • Pieczywo.
 1. Towary prezentowane w Serwisie Internetowym nie stanowiące rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia prezentowane są w następujących kategoriach:
 • Herbaty i kawy,
 • Miody,
 • Syropy,
 • Octy,
 • Makaron suchy,
 • E-vouchery,
 • Gadżety.
 1. Dane zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy kodeks cywilny. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy kodeks cywilny.
 2. Zamówienie Towaru następuje poprzez zastosowanie się do Procedury Zamówienia, tj.:
 • wybranie Towaru, którego zakupem jest zainteresowany Klient, określenie ilości jego sztuk, a następnie potwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 • przejście do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Mój koszyk”, które przenosi nas do podsumowania koszyka, a następnie przycisku „Wyślij zamówienie”,
 • podanie danych adresowych niezbędnych do dostarczenia Towaru lub oznaczeniu rubryki „firma/instytucja” i podaniu dodatkowo danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT – na tej podstawie zostanie wydany odpowiedni dokument zakupu (paragon lub faktura VAT), a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”
 • wybranie sposobu Dostawy pomiędzy odbiorem osobistym w Restauracji, a dostawą kurierską (DPD Polska) pod wskazany adres (z przedpłatą lub za pobraniem), a dostawą do Paczkomatu (Paczkomat 24/7). W przypadku, gdy Zamówieniem objęty jest wyłącznie E-voucher lub E-vouchery Klient ma możliwość wyboru sposobu Dostawy w formie elektronicznej poprzez otrzymanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia. Jednocześnie należy dokonać wyboru płatności pomiędzy „Przelew na konto (tradycyjny)” albo „PayU.pl” albo „Przy odbiorze”, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
 • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” widocznego w Podsumowaniu Zamówienia.
 • Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na etapie określonym w ust. 6 pkt 5 możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” Klient oświadcza, iż podane w Procedurze Zamówienia są dane kontaktowe Klienta bądź dane kontaktowe innej osoby, są (i będą) zgodne z prawdą, aktualne, dokładne, nienaruszające praw osób trzecich, i że ma (i będzie mieć) prawo do ich posiadania, zamieszczania, przekazywania lub udostępniania Usługodawcy w związku z Umową oraz, iż uzyskał wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody i pozwolenia dotyczące posiadania, przekazywania lub ujawniania tych danych osobowych Usługodawcy i, że będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 1. Usługodawca przyjmuje, iż każdy Klient podaje wszelkie informacje (w tym m.in. dane osobowe oraz dane adresowe) w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym w związku z czym odpowiedzialność za nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością podania danych wymaganych dla dokonania oraz realizacji Zamówienia, w tym w szczególności w zakresie danych teleadresowych Klienta, ponosi wyłącznie Klient. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy Klient poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone przez Klienta w toku składania Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 2. Warunkiem otrzymania Towaru jest dokonanie zapłaty całości ceny Zamówienia, w skład której wchodzi Cena Towaru/Towarów oraz – w przypadku, gdy Klient wybierze opcję Dostawy – Koszt Dostawy. Cena Towaru/Towarów i Koszt Dostawy prezentowane w Serwisie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty.
 3. Cena Towaru podane w Serwisie Internetowym są cenami wiążącymi w dniu realizacji Zamówienia, przy czym Cena Towaru przed kliknięciem przycisku „Dodaj do koszyka” nie zawiera Kosztów Dostawy. Koszty Dostawy doliczane są do sumy cen zamawianych Towarów. Przed złożeniem Zamówienia Klient informowany jest o Kosztach Dostawy.
 4. Ostateczną ceną Zamówienia jest Cena Towaru podana w Serwisie Internetowym przed złożeniem przez Klienta Zamówienia, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją Zamówienia (Koszt Dostawy). Informacja o całkowitej wartości zamówienia obejmującej Cenę Towaru, Koszt Dostawy udostępniana jest Klientowi przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę”.
 5. Zapłata ceny Zamówienia nastąpić może:
 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem internetowego konta bankowego Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na pocztę elektroniczną Klienta bądź,
 • z wykorzystaniem płatności online za pośrednictwem strony payu.pl prowadzonej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 • kartą płatniczą u Dostawcy przy odbiorze Zamówienia (Dostawca wyda Klientowi zamówione Towary po dokonaniu płatności),
 • gotówką przy odbiorze Zamówienia (Usługodawca wyda Klientowi zamówione Towary po dokonaniu płatności).
 1. Zapłatę ceny uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy lub w systemie płatności PayU bądź po dokonaniu płatności kartą płatniczą w sklepie Usługodawcy lub u Usługodawcy przy odbiorze Zamówienia, z zastrzeżeniem akceptacji transakcji w przypadku płatności kartą płatniczą.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informacje o Numerze Zamówienia, Towarach objętych Zamówieniem, a także o przysługujących Klientowi prawach, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od złożonego Zamówienia.
 3. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym preferowane jest składanie zamówień w godzinach funkcjonowania restauracji Usługodawcy – godz. od 11:00 do 21:30.
 4. Usługodawca potwierdzi realizację Zamówienia niezwłocznie, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy bądź poza godzinami funkcjonowania Restauracji, Usługodawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 1 godziny począwszy od godziny 11:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią Zamówienia. W sytuacji, gdy Klient opłacił już Zamówienie pobrana kwota, zwracana jest Klientowi w całości.
 5. W przypadku zamówienia Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia uzależniona jest od kolejności ich wpływu do Usługodawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 6. Umowę uznaje się za zawartą, z chwilą doręczenia Klientowi potwierdzenia realizacji Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta Towaru ekwiwalentnego – w miejsce niedostępnego Towaru objętego zamówieniem – umowę w zakresie Towaru ekwiwalentnego uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta modyfikacji Zamówienia.
 7. Usługodawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie realizacji Zamówienia, odpowiedzieć na Zamówienie z zastrzeżeniem zmian. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 k.c.). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, Umowa nie dochodzi do skutku. W sytuacji, gdy Klient opłacił już Zamówienie pobrana kwota, zwracana jest Klientowi w całości.

 

 1.  DORĘCZENIE TOWARU

 

 1. Dostawa Zamówienia realizowana jest na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
 2. Usługodawca informuje, iż Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia pakowane są wraz z wkładami chłodzącymi, zapewniającymi utrzymanie niskiej temperatury w czasie transportu.
 3. Zamówienie jest dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na podany w Zamówieniu adres dostawy. Nadanie Zamówienia następuje zwykle, najpóźniej następnego Dnia Roboczego od potwierdzenia realizacji Zamówienia, ale faktyczny termin nadania Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku bądź ograniczonej dostępności Towaru/Towarów.
 4. Dostawa Zamówienia odbywa się na koszt Klienta. Koszty Dostawy ustalane są zgodnie z następującym cennikiem:

 

Sposób Dostawy

Koszt Dostawy:

DPD (około 3 dni robocze)

do 10 kg

20,00 zł

10,01 kg – do 20 kg

25,00 zł

20,01 kg do 30 kg

60,00 zł

30,01 kg do 50 kg

70,00 zł

Inpost - Paczkomaty 24/7

do 25 kg

14,15 zł

 

 1. Możliwość oraz koszt Dostawy poza terytorium Polski ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem.
 2. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem Dostawy, Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji Dostawy.
 3. Usługodawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma.
 4. W momencie odbioru Zamówienia Klient obowiązany jest sprawdzić Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności pracownika Dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
 5. Klient ma także możliwość, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, bezpłatnego odbioru Zamówienia w Restauracji Usługodawcy. O terminie, w którym możliwe jest dokonanie odbioru Zamówienia w Restauracji Klient poinformowany zostanie w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia oraz w wiadomości sms-owej przesłanej na numer telefonu kontaktowego wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Osobisty odbiór Zamówienia w Restauracji możliwy jest w terminie uzgodnionym z Usługodawcą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00.
 7. Razem z Zamówieniem Klient otrzymuje paragon fiskalny/fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient wskaże w Procedurze Zamówienia numer identyfikacji podatkowej Usługodawca wystawi Klientowi fakturę VAT dokumentującą zawartą Umowę. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT ma zostać dostarczona w formie tradycyjnej. Zgoda Użytkownika na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania i przesyłania faktur VAT w wersji papierowej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracony, uszkodzony, bądź zniszczony Towar w posiadanie którego weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Towaru Klientowi.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w zakresie kategorii towarów określonych w dziale IV pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru wskazanego w pkt 1 odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres: Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej: spizarnia@pierogarnie.com.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Złożenie oświadczenia możliwe jest z wykorzystaniem formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego w Serwisie Internetowym, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Usługodawcę sposobem odstąpienia od Umowy jest przesłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej: spizarnia@pierogarnie.com.
 4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien wskazać Numer Zamówienia oraz dołączyć Dowód Płatności lub w inny sposób udokumentować zamówienie i nabycie Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:
 • usług, które Usługodawca wykonał w pełni przed upływem terminu odstąpienia od Umowy za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 • towarów określonych w dziale IV pkt 3 niniejszego Regulaminu, ponieważ stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287)).
 1. Mając na uwadze przepisy art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient ma prawo odstąpić od Umowy do czasu wykonania przez Usługodawcę usługi tj. do czasu otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. W związku z powyższym Strony obowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Usługodawca dokona zwrotu ceny uiszczonej tytułem zapłaty za realizację Zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od Umowy, bądź otrzymania zwrotu Towaru od Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się w Serwisie Internetowym oraz wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy [anulowanie Zamówienia] z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności w przypadkach, gdy realizacja Zamówienia nie może dojść do skutku z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa wyżej, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi całości kwoty, jaka została uiszczona za niezrealizowane Zamówienie.

 

 1.  REKLAMACJE

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient przed dokonaniem odbioru Zamówienia obowiązany jest sprawdzić otrzymany Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności pracownika Dostawcy lub pracownika Usługodawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację także w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową po wydaniu Towaru Klientowi.
 4. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości Towaru należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 5. Ewentualne reklamacje Klient powinien zgłosić: 1) pisemnie Usługodawcy na adres Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub 2) mailowo na adres spizarnia@pierogarnie.com.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia Towaru objętego Zamówieniem do siedziby Usługodawcy tj. Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od preferencji Klienta zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie dokonany w formie przelewu elektronicznego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w gotówce bezpośrednio do rąk Klienta.

 

 1.  REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników lub Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Użytkownik lub Klient może zgłaszać: 1) pisemnie Usługodawcy na adres Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub 2) mailowo na adres spizarnia@pierogarnie.com.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od preferencji Klienta zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

  1. W razie sporu Klienta lub Użytkownika z Usługodawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do praw Klienta lub Użytkownika, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Klient lub Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewnianych m.in. przez stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient lub Użytkownik może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy: 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn polegających na:
 • konieczności dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 • wprowadzeniu zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 • wprowadzeniu istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego oraz którejkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 1. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta lub Użytkownika wynikających z działań podjętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu oraz Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym. Usługodawca poinformuje Klientów oraz Użytkowników o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcy poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich konfliktów powstałych z tytułu działalności Usługodawcy, w tym usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Poznajmy się